Anestezi Kılavuzu

Anestezi Kılavuzu
KLİNİK ANESTEZİYOLOJİ İÇİN PRATİK HIZLI REFERANS KILAVUZ – AMELİYEATHANI VE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İÇİN MÜKEMMEL
ANESTEZİ KILAVUZU teoriden ziyade klinik uygulamaya odaklanır. Her yerde taşınabilir bu el kitabı, anesteziyoloji pratiğinde karşılaşılan geniş başlıkları ustaca kaplayarak, kısa yine de kapsamlıdır. Stajyerler için mükemmel bir öğrenme aracı ve deneyimli anesteziyologlar için seçkin bir referanstır. Tam renkli olarak sunulmuştur. Anestezi kılavuzu, spesifik vakaların nasıl yönetilmesi gerektiği ile ilgili bilinmesi gereken bilgiyi vermek için çok sayıda çizim, diyagram. Tablo ve algoritma kullanmaktadır. Kapsamı ilaç dozları, monitörizasyon, komplikasyonlar ve klinik önemli noktaları içermektedir. Uluslar arası yazar katımı global bakış açısı ile başlıkların kapsamını sağlamaktadır.
KISIM I. Preoperatif
1.. Preoperatif Değerlendirme
2.. Zor Maske Ventilasyonu ve Entübasyonu Tahmin Etme
3.. Preoperatif Açlık Kılavuzları
4.. Pulmoner Fonksiyon Testleri
5.. Preoperatif EKG
6.. Preoperatif Ekokardiyografi
7.. Kardiyak Olmayan Cerrahi için Kardiyak Risk Sınıflandırması, Lee Skoru, NYHA Sınıflandırması
8.. İnfektif Endokardit Profilaksisi
 
KISIM II. Eşlik Eden Hastalık
9.. Perioperatif Dönemde Kronik İlaçların Yönetimi
10.. Bitkisel İlaçlar ve Takviyeler
11.. Kortikosteroid Alan Hastalar
12.. Antikoagülasyon, Antiplatelet İlaçlar
13.. Obstrüktif Uyku Apnesi
14.. Obezite
15.. İleti Bozuklukları
16.. Taşiaritmiler
17.. Wolff–Parkinson–White (WPW) Sendromu
18.. Pacemakerlar
19.. İmplante Edilebilir Kardiyak Defibrilatörler (ICD’ler)
20.. Hipertrofik Kardiyomiyopati (HKM)
21.. Anjioödem
22.. Stentli Hasta (veya PKG sonrası)
23.. Preoperatif Koagülasyon Değerlendirmesi
24.. G6PD Eksikliği
25.. Diabetes Mellitus
26.. Karaciğer Yetmezliği
27.. Kronik Böbrek Yetmezliği
28.. Akut Böbrek Hasarı
29.. Parkinson Hastalığı
30.. Multipl Skleroz
31.. Miyastenia Gravis
32.. Önceden Var Olan Spinal Kord Hasarı
33.. Porfiri
34.. Geriatrik Fizyoloji
35.. Lateks Alerjisi
36.. Elektrolit Bozuklukları (Na, K, Ca, Mg, PO4)
37.. HIV ve Anestezi
38.. Anestezik Etkileri ile Birlikte Eşlik Eden Hastalıklar
 
KISIM III. Monitörizasyon
39.. İntraoperatif EKG
40.. Hemodinamik Monitörizasyon
41.. Noninvazif Kardiyak Debi Monitörizasyonu
42.. Nabız Oksimetresi
43.. Kapnografi
44.. İşlenmiş EEG Monitörizasyonu
 
KISIM IV. Genel Anestezi
45.. Preoperatif Anestezi Kontrol Listesi
46.. Total İntravenöz Anestezinin (TİVA) Yönetimi
47.. Vazoaktif İlaçlar
48.. Solunum Devreleri
49.. Ameliyathanede Mekanik Ventilasyon
50.. Dolu Mide
51.. Zor Entübasyon ve Çeşitli Araçlar
52.. Havayolu Blokları
53.. Uyanık Fiberoptik Entübasyon
54.. Retrograd Entübasyon
55.. Yüksek Frekanslı Jet Ventilasyon (HFJV)
56.. Antidotlar
57.. Ambulatuar Anestezi
58.. Opioidler, İndüksiyon Ajanları, Nöromusküler Blokerler
59.. Ameliyathanede Sık Karşılaşılan İlaçlar
60.. İnhalasyon Ajanları
61.. İntraoperatif Olaylar
62.. Postoperatif Komplikasyonlar
63.. Ameliyathane Yangınları
64.. Kan Ürünleri ve Transfüzyon
65.. Masif Transfüzyon, Faktör VII (Von Willebrand Hastalığı Dahil)
66.. Otolog Transfüzyon
67.. Venöz Tromboembolizmin (VTE) Önlenmesi
68.. Heparin İlişkili Trombositopeni
69.. Sık PACU Sorunları; PACU Taburculuk Kriterleri
 
KISIM V. Spesifik Prosedürler
70.. Ortopedik İşlemler; Kemik Çimento İmplantasyon Sendromu; Pnömatik Turnike
71.. KBB İşlemleri
72.. Lazer Cerrahisi için Anestezi
73.. Oftalmoloji
74.. Endokrin Cerrahisi
75.. Karsinoid Tümör, Somatostatin ve Oktreotid
76.. Feokromositoma
77.. Laparoskopik Cerrahi
78.. Robotik Laparoskopik Prostatektomi
79.. Bariatrik Cerrahi
80.. Böbrek Nakli
81.. Karaciğer Nakli
82.. Elektrokonvülsif Tedavi (EKT)
83.. Ameliyathane Dışı Anestezi
84.. Kozmetik Cerrahi
 
KISIM VI. Kardiyovasküler ve Torasik
85.. KPB’nin Temelleri
86.. İntraoperatif TEE
87.. CABG/OPCAB
  88 Kapak Cerrahisi
  89 Kalp Transplantasyonu
  90 Açık AAA Cerrahisi
  91 Torakoabdominal Anevrizma
  92 Endovasküler İşlemler için Anestezi
  93 Tamponad
  94 Tek Akciğer Ventilasyonu
  95 Torasik Cerrahi
  96 Akciğer Transplantasyonu
  97 Minimal İnvazif Kardiyak Cerrahi
 
KISIM VII. Nöroanestezi/Nöroyoğun Bakım
  98 İKB Monitörizasyonu, Akut İKB Artışı
  99 Nöromonitörizasyon (Transkraniyal Doppler (TCD), EEG, Karotis Güdük Basıncı, Near İnfrared Spektroskopi (NIRS), SjO2)
100 Girişimsel Nöroradyoloj
101 Kraniotomi
102 Uyanık Kraniotomi
103 Nörovasküler Cerrahi
104 Karotid Arter Endarterektomi (CEA)
105 Spinal Cerrahi ve Nörofizyolojik Monitörizasyon
106 Antikonvülzanlar: Nöbet Profilaksisi ve Kronik Tedavi
107 Status Epileptikus
108 Asemptomatik Serebrovasküler Hastalık (Nörocerrahi Dışı İçin)
109 İntraserebral Kanamalı Hastanın Yönetimi
110 Subdural ve Ekstradural Hematomların Yönetimi
111 İskemik İnmeli Hastanın Yönetimi
112 Glasgow ve Liege Skalaları
113 Travmatik Beyin Hasarının Yönetimi
114 Spinal Kord Yaralanmasının Başlangıç Yönetimi
115 Menenjit
116 Beyin Apsesi
117 Diabetes İnsipidus
118 Beyin Ölümü ve Organ Bağışı
 
KISIM VIII. Rejyonal
119 Rejyonal Anestezide Güvenlik
120 Lokal Anestezikler ve Adjuvanlar
121 Nöroaksiyel Anestezi
122 Cerrahi Epidural
123 Spinal Anestezi
124 Kombine Spinal Epidural Anestezi
125 Postdural Ponksiyon Başağrısı
126 Periferik Sinir Stimülasyonu (PNS) Prensipleri
127 Rejyonal Anestezi için Ultrason Kılavuzluğu
128 Perinöral Kateter Takılması
129 Rejyonal Anestezi Sonrası Gelişen Nöropatinin Yönetimi
130 Servikal Pleksus Blokları
131 Brakial Pleksus
132 Üst Ekstremite Dermatomları, Miyotomları, Sklerotomları
133 İnterskalen Blok
134 Supraklaviküler Blok
135 İnfraklaviküler Bloklar
136 Aksiller Blok
137 Dirsek ve El Bileğinde Dal Blokları
138 Dijital Bloklar
139 Lumbosakral Pleksus
140 Alt Ekstremite Dermatom, Miyotom, Sklerotomları
141 Psoas Kompartman (Posterior Lomber Pleksus) Bloğu
142 Femoral Sinir Bloğu, Fasya İliaka Kompartman Bloğu (FİKB)
143 Lateral Femoral Kutanöz Sinir Bloğu
144 Obturator Sinir Bloğu
145 Safen Sinir Blokları
146 Proksimal Siyatik Bloklar
147 Popliteal Bloklar
148 Ayak Bileği Bloğu
149 Torasik Paravertebral Bloklar
150 İnterkostal Sinir Blokları
151 Karın Duvarı ve Organların İnnervasyonu
152 Transversus Abdominis Plan (Tap) Bloğu; İlioinguinal ve İliohipogastrik Bloklar
153 Abdominal Cerrahi için Rejyonal Analjezi
154 Alt Ekstremite Artroplastisi için İnfiltrasyon Analjezisi
155 Yüzün Yüzeyel Blokları
 
KISIM IX. Akut Ağrı (Postoperatif)
156 Multimodal Postoperatif Analjezi
157 Nonsteroidal Antiinflamatuar İlaçlar (NSAİİ'ler)
158 İV PCA (İntravenöz Hasta Kontrollü Analjezi)
159 Opioidler
160 Ağrı Yönetiminde Kullanılan Antidepresanlar ve Antikonvülzanlar
161 Ağrı Yönetiminde Sık Kullanılan Diğer Adjuvan İlaçlar
162 Epidural Analjezi
163 Sürekli Periferik Sinir Bloklarının Yönetimi
164 Erişkinlerde Ağrı ve Sedasyon Skalaları
165 Pediatrik Postoperatif Analjezi
166 Kronik Ağrı Hastasının Akut Ağrı Yönetimi
 
KISIM X. Pediatri
167 Pediatrik Anestezi için İlaç Dozları
168 Yenidoğan Resüsitasyonu
169 Pediatrik Zor Havayolu
170 Pediatrik Vital Bulgular
171 Pediatrik Boy Tablosu
172 Gastroşizis/Omfalosel
173 Trakeoözofageal Fistül (TÖF)
174 Pilor Stenozu
175 Nekrotizan Enterokolit
176 Pediatrik İnguinal Herni Onarımı
177 Hipotonik Çocuk
178 Pediatrik Rejyonal Anestezi
179 Pediatrik Kardiyak Anestezinin Temelleri
 
KISIM XI. Obstetri
180 Gebelik Fizyolojisi
181 Doğum Fizyolojisi ve Postpartum Dönem
182 İlaçlar ve Gebelik
183 Obstetride Antibiyotik Profilaksisi ve Tedavisi
184 Gebelikte Antikoagülasyon
185 Gebeliğin İndüklediği Hipertansiyon, Gebelikte Kronik Hipertansiyon, Preeklampsi, Eklampsi
186 Gebe Hastada Nonobstetrik Cerrahi
187 Doğum Analjezisi
188 Obstetrik Anestezide Kombine Spinal Epidural
189 Sezeryan Seksiyo için Anestezi, Postoperatif Analjezi Seçenekleri
190 Epizyotomi, Perineal Laserasyon ve Forsepsli Doğum için Anestezi
191 Serklaj için Anestezi
192 Tokoliz
193 Sezeryan Sonrası Antikoagülasyon
194 Peripartum Hemoraji
195 Fetal KH Monitörizasyonu
196 İkiz Gebelik, Makat Geliş, Sezaryen Sonrası Normal  Doğum Denemesi: Vajinal Doğum  Deneyen Hastalar için Anestetik Hususlar
 
KISIM XII. Yoğun Bakım
197 Santral Venöz Yol
198 Şok
199 Sepsis
200 Akut Miyokard Enfarktüsü, Komplikasyonları ve Tedavisi
201 Anafilaksi
202 Fiberoptik Bronkoskopi için Akciğer Anatomisi
203 YBÜ Ventilatör Modları
204 ARDS
205 Status Astmatikus
206 Pulmoner Emboli
207 Asit–Baz Bozuklukları
208 Sürekli Renal Replasman Tedavisi
209 Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TURP) Sendromu
210 Diyabetik Ketoasidoz
211 Hiperosmolar Hiperglisemik Durum (HHD)
212 Kritik Hastalık İlişkili Kortikosteroid Yetmezliği (Critical Illness-Related Corticosteroid Insufficiency, CIRCI)
213 Kostik Alımı
214 Üst Gastrointestinal Kanama
215 Akut Pankreatit
216 Ajitasyon, Deliryum, Deliryum Tremens
217 Travma Anestezisi
218 Yanık Hasarı
219 Toksikoloji
 
KISIM XIII. Hızlı Referans
220 Önemli Formüller
221 Ameliyathanede Yaygın Olarak Kullanılan İfadeler
222 TYD / İKYD / Pediatrik İYD
223 Malign Hipertermi 
Kitap Detay Bilgileri
Basım Yılı2017
Baskı sayısı1
ÇevirmenZekeriyya Alanoğlu, Ruslan Abdullayev
Kitab diliTürkçe
Sayfa Sayısı954
Yazar(lar)Arthur Atchabahian, Ruchir Gupta

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
  • 135,00TL

Lütfen Dikkat!

Tüm siparişleriz; stok imkanlarımıza bağlı olarak mümkünse 16:00'a kadar verdiğiniz siparişler aynı gün değilse en geç 3 iş günü içerisinde kargoya verilmektedir. Yabancı yayınlar için yurtdışı sipariş gerektiğinden temin süresi 2-3 ay arasındadır. 

Etiketler: Anestezi Kılavuzu, Akademisyen Kitabevi, 9786059354479, Arthur Atchabahian, Ruchir Gupta, Zekeriyya Alanoğlu, Ruslan Abdullayev, anestezi kitapları, anestezi, Sağlık kitapları, sağlık, tıp, tıp kitapları, ankara nobel tıp, izmir nobel tıp, krc başkent tıp, alisverisegel.com, yayinevinden.com, izmirnobel.com, krcbaskent.com, ankaranobel.com, nobeltipkitaplari.com, İstanbul Nobel Tıp Kitapları